لیست دستگاه های قابل پشتیبانی

T1
A9
D19
MF4
X3
MF3
AT4
AF2
AF1
MF2
MW3
AF3
AS3
B7
S5
S7
310
311
316